ส่งอีเมลไม่ได้เพราะแนบไฟล์ขนาดใหญ่เกินไป

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

หากกดส่งอีเมลแล้ว มี Error แจ้ง Message could not be sent to the following recipients: [email@domain.com] (554 - 554 5.7.1 <END OF-MESSAGE>: End-of-data rejected: Quota exceeded (size of single mail message)หรือ Message could not be sent because it is too large (552 - 552 5.3.4 Error: message file too big) หมายถึงอีเมลไม่สามารถส่งออกเนื่องจากมีการแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 25 MB ( รวมเนื้อหาอีเมล )

วิธีแก้ไขคือ ลดขนาดไฟล์หรือแยกไฟล์ส่งเป็นหลายอีเมลแทน หรือ upload ไฟล์ใน Drive แล้วส่ง link ให้ผู้รับ download แทน สามารถดูคู่มือการแนบ link ได้ที่นี่

https://www.mailmaster.co.th/manual/detail/532_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-link

Did this answer your question?