ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago
หมายถึงอีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง หรืออีเมลไม่สามารถใช้งานได้
วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง
ส่งอีเมลไม่ได้เพราะชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)
หากส่งอีเมลไปแล้ว มีจดหมายตอบมาว่า
Delivery to the following recipient failed: email@domain.com subject Technical details of permanent failure: soft-bounced smtp;550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable. [DB5EUR03FT001.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com] general
หมายถึงอีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง หรืออีเมลไม่สามารถใช้งานได้
วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการส่ง
Did this answer your question?