วิธีการ LOCK/UNLOCK ไฟล์

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

เลือกไฟล์ที่ต้องการ Lock/Unlock จากนั้นคลิกที่ Action ใน Toolbar เลือก Lock/Unlock

Did this answer your question?