วิธีการลบ User

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ไปที่ "User"

Step2

คลิก User ที่ต้องการทำการลบ

Step3

คลิก User ที่ต้องการทำการลบ

Step4

กดที่ "Yes" เพือยืนการลบ

Did this answer your question?