วิธีการสร้าง TASKS

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิก New ที่ Toolbar

Step2

ใส่หัวข้อและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการใส่ข้อมูลโดยละเอียดให้กดที่ Expand form

Subject – หัวข้อ

Description – รายละเอียด

Expand form/Collapse form – เปิด/ปิด การใส่ข้อมูลโดยละเอียด

Start date/Due date – วันที่เริ่มงาน / วันครบกำหนดงาน

All day – ใช้เวลาทั้งวัน

Repeat – การเลือกวันที่ต้องการทำอีกครั้ง

Reminder/Reminder date – การแจ้งเตือนแบบระบุวันหรือเวลา

Status – สถานะของงาน

Progress in % - ระดับความสำเร็จของงานเป็นเปอร์เซ็นต์

Priority – ลำดับความสำคัญ

Type – หากต้องการใช้ดูคนเดียวให้เลือก

PrivateParticipants- ผู้เข้าร่วมAttachments – สิ่งที่ต้องการแนบ

Step3

กด Create เพื่อสร้างงาน

Did this answer your question?