วิธีการทำ FILTER

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ System menu icon ทางด้านบนขวาของ menu bar จากนั้นคลิกที่ Settings

Step2

คลิกที่ Mail ทางด้านซ้ายมือ

Step3

เลือก Filter Rules

Step4

คลิก Add new rule

Step5

ใส่หัวข้อที่ New rule

Step6

ถ้ามีมากกว่า 1 condition จะเลือกได้ว่าจะให้ filter เมื่อเกิดทุก conditions หรือถ้าแค่มี condition ใด condition หนึ่งเกิดขึ้น Apply rule if all conditions are met / Apply rule if any conditions is met

Step7

คลิกที่ Add condition เพื่อเลือกว่าต้องการคัดกรองจากอะไร ประกอบด้วย

Step8

คลิกที่ Add action เพื่อเลือกว่าต้องการทำอะไรกับการคัดกรองนี้

เสร็จแล้วกด SAVE

Did this answer your question?