วิธีการตรวจสอบ Audit Log

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ชื่อ "Domain"

Step2

จากนั้นเลือก "Audit Log"

Did this answer your question?