วิธีการตรวจสอบ Log Email

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ "Email setting”

Step2

จากนั้นเลือก "Mail log”

Step3

เลือกรายละเอียดต่างๆ เพื่อดู log ของอีเมลที่ต้องการ

3.1. เลือก Domain ที่เราต้องการตรวจสอบ (กรณีที่มีหลายโดเมนในความดูแล)

3.2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ โดยระบุใน Date From และ Date To

3.3. เลือก State เช่น

3.3.1. All คือ ทุกอีเมล

-  3.3.2. Bounced คือ เลือกเฉพาะอีเมลที่มีการแจ้งเตือนส่งไม่ถึงปลายทาง

- 3.3.3. Received คือ เลือกเฉพาะอีเมลที่ส่งถึงปลายทาง

- 3.3.4. Rejected คือเลือกเฉพาะอีเมลที่ถูกตีกลับ

- 3.3.5. Sent คือเลือกอีเมลที่ส่งออก

- 3.3.6. Soft-bounced คือ อีเมลที่มีการแจ้งเตือนส่งไม่ถึงปลายทางแยยชั่วคราว

3.4.เลือก Type เช่น

- 3.4.1. All คือ ทุกอีเมล

- 3.4.2. Inbound คือ เลือกเฉพาะอีเมลขาเข้า

- 3.4.3. Outbound คือ เลือกเฉพาะอีเมลขาออก

- 3.4.4. Local คือเลือกเฉพาะอีเมลภายใน

Step4

กด"Filter" เพื่อดำเนินการเลือกดู log ตามเงื่อนไขที่เลือกไว้ข้างต้น

Did this answer your question?