วิธีการ EXPORT CONTACT

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกโฟลเดอร์จาก My Address Books หรือ Public Address Books จาก Folder tree

Step2

เลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export

Step3

เลือก Format ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Export

Did this answer your question?