Chang Password User

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ บัญชีผู้ใช้งาน เลือก View Account

Step2

จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Password เลือกที่ Chang Password

Step3

หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านจะปรากฏ

     ให้กรอก "รหัสผ่านเก่า"

     กรอก "รหัสผ่านใหม่"

     และ กรอก "รหัสผ่านใหม่" อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

จากนั้นคลิก Submit เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?