Contact - From ZOHO

การย้ายรายชื่อจาก Zoho
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Export Contact From Zoho

Step1

คลิกเลือก All zoho Apps จากมุมบนด้านขวาจากนั้นคลิก Mail

Step2

คลิกเลือก Contacts จากแถบด้านซ้าย

Step3

จากนั้นคลิก เลือกรายชื่อที่ต้องการจะ Export ต่อมาคลิกที่จุดสามจุด เลือกที่ Export

Step4

เมื่อคลิก Export จะปรากฏPopup แสดงขึ้นมาให้เลือกนามสกุลไฟล์คลิกเลือกที่ .CSV หรืออื่นๆ

จากนั้นคลิก Export Contacts

Step5

จะปรากฎเป็นไฟล์ Zoho Contacts รายละเอียดเช่นรูปด้านล่าง

Import Contact From Zoho

Step1

คลิกเข้าไปที่ Outlook จากแท็บด้านซ้าย

Step2

จากนั้นคลิกที่ Contact เลือกที่ Your Contacts ต่อมาคลิกที่ Manage เลือกที่ Import

Step3

หน้าจอจะแสดง Popup ขึ้นมาให้ Import ไฟล์ที่เป็น .CVS ต่อมาคลิกที่ Import

Step4

เมื่อทำการอัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้นรายชื่อที่นำเข้ามาก็จะปรากฎเป็นเสร็จสมบูรณ์

Did this answer your question?