Delete User

การลบผู้ใช้งาน
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกเลือก Users จากแทบด้านขวาและเลือก Active users

Step2

จากนั้นคลิกเลือกuser ที่เราต้องการDelete เมื่อคลิกเลือกแล้วจากนั้นคลิกที่ จากนั้นคลิกที่ Delete User

Step3

เมือคลิกที่ Delete User แล้วจะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาให้คลิกที่ Delete User เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?