Group Forwarding

การส่งต่อกลุ่ม
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิก Teame & Groups จากแถบด้านซ้ายและเลือกที่ Active teame & groups

Step2

คลิก +Add Group

Step3

คลิกเลือกประเภทของกลุ่มจากนั้นคลิก Next

Step4

กรอกชื่อกลุ่มและคำอธิบายภายในช่องว่างจากนั้นคลิก Next

Step5

คลิก + Assign Owners เพื่อเลือกเจ้าของกลุ่มจากนั้นคลิก Next

Step6

คลิก +Add members เพื่อเพิ่มสมาชิกในกลุ่มจากนั้นคลิก Next

Step7

กรอกชื่อกลุ่มและคลิกเลือก Privacy เป็น Public จากนั้นคลิก Next

Step8

คลิก Carete group

Step9

เลือกกลุ่มที่ทำการสร้างไว้หลังจากนั้นเลือกที่ Setting คลิกเลือก Allow external sender email this group

ต่อมาเลือก Public อีกครั้งและคลิก Save เป็นเสร็จสิ้น
Did this answer your question?