RESTORE USER

กู้คืนผู้ใช้
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ในหน้า Admin center เลือก "Users" >> "Deleted users" ในหน้านี้ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่เคยถูกลบไปแล้วในระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน

Step2

ติ๊กเลือกด้านหน้าของผู้ใช้งานที่ต้องการทำการ Restore กลับคืนมา

Step3

จากนั้น คลิก "Restore"

Step4

ในส่วนนี้ ระบบจะให้ทำการตั้ง Password ใหม่ โดยสามารถเลือกให้ระบบ Random password หรือ เราจะตั้งด้วยตัวเองก็ได้

จากนั้น คลิก "Restore"

Did this answer your question?