ADD USER

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือก " + เพิ่มผู้ใช้ "

Step2

กรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ ประกอบด้วย

- ชื่อ นามสกุล ผู้ใช้

- ชื่อผู้ใช้ ที่จะปรากฏบนข้อมูลและจะเป็นชื่อที่ปรากฏในเวลาที่มีการส่งและรับอีเมล

- ชื่ออีเมล สำหรับใช้ในการเข้าใช้งาน Office 365

Step3

ข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งาน (กรอกในส่วนที่ต้องการ)

Step4

ส่วนของ รหัสผ่าน สามารถเลือก

- สร้างรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ

- สร้างรหัสผ่านเอง

และควรกดเลือก ให้ผู้ใช้งานใหม่เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้

Step5

ส่วนของ บทบาท สามารถเลือกกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานรายนี้ได้

- ผู้ใช้ : กำหนดให้ผู้ใช้รายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการหรืองานใดของผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง : กำหนดให้ผู้ใช้รายนี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด และสามารถดำเนินงานทั้งหมดในศูนย์การจัดการของ Office 365 ได้

- ผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง : สามารถมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใช้รายนี้ได้ตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการระบบของ Office 365 ได้

*ช่องอีเมลสำรอง จำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอก เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้ถูกล็อกหรือเข้าใช้งานไม่ได้ และจำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

แต่หากผู้ใช้รายนี้มีบทบาทในการดูแลระบบส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางระบบจะส่งสำเนาใบแจ้งยอดหนี้ไปยังที่อยู่อีเมลสำรอง

Step6

สิทธิ์การใช้งาน Product ทั้งหมด (ในส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องเลือกเปิดการใช้งาน)

Step7

เมื่อเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ และ ตั้งค่าในส่วนต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้เลือก " เพิ่ม "

Step8

ระบบจะให้กรอกอีเมล เพื่อส่งรหัสผ่านให้ทางอีเมล จากนั้นเลือก " ส่งอีเมลและปิด "

ข้อมูลผู้ใช้งานใหม่จะถูกเพิ่มไว้ในระบบทันที
Did this answer your question?