DELETE USER

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบออกจากระบบ จากนั้น เลือก " ลบผู้ใช้ " ที่อยู่ในหน้าข้อมูลผู้ใช้

Step2

ถัดมา คลิกเลือก " ลบผู้ใช้ " เพื่อลบข้อมูลสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

Step3

ตรวจสอบและยืนยันการลบอีกครั้ง คลิกที่ " ยืนยันการเปลี่ยนแปลง "

Step4

สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยการคัดลอกข้อมูล หรือ Print ข้อมูลได้

เสร็จแล้ว คลิกเลือก " ปิด "
Did this answer your question?