Restore Deleted Data

กู้คืนข้อมูลที่ถูกลบ
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกเลือกที่ User หลังจากนั้นเลื่อนลงมาที่ Delete User

Step2

หลังจากนั้นให้ติ้กเลือกหน้า User ที่เราต้องการเมื่อติ้กเลือกเสร็จคลิกที่ Restore User ตรงแถบด้านบน

Step3

จะขึ้นหน้า Popup ขึ้นมาให้เลือกระหว่าง Auto-generate password หรือ Let me carete the password หลังจากนั้นคลิก Restore

Did this answer your question?