การ SEARCH โดย FILTER (FLAG ธงแดง)

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Flagged”

Step2

เมนู Flagged จะค้นหาอีเมลที่มีธงแดงติดอยู่ทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล​

Did this answer your question?