การ SEARCH โดย FILTER (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Has Attachments”

Step2

เมนู Has Attachments จะค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล

Did this answer your question?