การ SEARCH โดย FILTER (! อีเมลที่สำคัญ)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “! Important”

Step2

เมนู ! Important จะค้นหาอีเมลที่สำคัญและมีสัญลักษณ์ ! ทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล​

Did this answer your question?