การ SEARCH โดย FILTER (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Sent to: Me or CC: Me”

Step2

เมนู Sent to: Me or CC: Me จะค้นหาอีเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณหรือ CC ถึงคุณ และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล

Did this answer your question?