การ SEARCH โดย FILTER (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน UNREAD)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Unread”

Step2

เมนู Unread จะค้นหาอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล

Did this answer your question?