การ SEARCH โดย FILTER (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “This Week” กดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาอีเมลในรูปตัวอย่างเลือก “Last Week”

Step2

เมนู Last Week จะค้นหาอีเมลของสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล

Did this answer your question?