การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (DRAFTS)

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

หากต้องการที่จะบันทึกอีเมลเพื่อเก็บไว้สำหรับเขียนเพิ่มเติมหรือส่งในภายหลัง ให้กดที่ “Save”

Step2

จากนั้นอีเมลที่บันทึกเอาไว้จะอยู่ที่โฟลเดอร์ “Drafts” หากต้องการเข้าไปเขียนอีเมลให้เสร็จ ให้กดดับเบิ้ลคลิกที่อีเมลแล้วหน้าต่างการเขียนจดหมายจะปรากฏอีกครั้ง ตามรูปตัวอย่าง

Did this answer your question?