การกู้คืนอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

เข้าไปที่ Trash กดเลือกอีเมลที่ต้องการกู้คืน จากนั้นคลิกขวาแล้วจะปรากฏเมนูตามรูปตัวอย่าง กดที่ “Move” จะมีเมนูย่อยให้เลือก ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะย้ายอีเมลจาก Trash(ถังขยะ)ไปไว้ที่ใด

  • Inbox นำไปไว้ในกล่องจดหมาย
  • Other Folder นำไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นๆ
  • Copy to folder เก็บเป็นสำเนาลงโฟลเดอร์
  • Always Move Messages in this Conversation ย้ายข้อความสำหรับการติดต่อนี้เสมอ
Did this answer your question?