การนัดหมายแบบส่วนตัวบนปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

ไปที่รายการนัดหมายที่ต้องการตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวไม่ให้ผู้ที่ใช้ปฏิทินร่วมกันมองเห็น กดที่ “Private” จากนั้นกด “Save & Close” เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?