การส่งอีเมลเชิญประชุม

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ “New Items” จากนั้นเลือก “Meeting”

Step2

จากนั้นใส่รายละเอียดที่กรอบหมายเลข 1

ดังนี้ To: ใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการนัดให้เข้าร่วมประชุม

Subject: หัวข้อการประชุม

Location: สถานที่ประชุม

Start time: วัน เวลา ที่เริ่มประชุม

End time: วัน เวลา สิ้นสุดการประชุม

จากนั้น หมายเลข 2 ระบุรายละเอียดการประชุมในส่วนของเนื้อหา ที่หมายเลข

3 เป็นกำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาการประชุม ที่สามารถเลือกเวลาที่ต้องการที่จะให้แจ้งเตือนก่อนถึงเวลาประชุมได้ เสร็จแล้วกด “Send” เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?