สร้างการนัดหมายบนปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

กดที่ “New Appointment” จากนั้นจะมีหน้า Appointment ปรากฏ

- กรอกที่ช่อง Subject ที่นัดหมาย

- กรอกที่ช่อง Location ที่นัดหมาย

- เลือกวันและเวลาที่นัดหมาย ใส่รายละเอียดเนื้อความหรือการตั้งค่าอื่นๆที่ต้องการ จากนั้น กด “Save & Close” การนัดหมายก็จะไปอยู่บนปฏิทิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?