สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เปิดอีเมลที่ได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกขวาที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นให้กด “Add to Outlook Contacts” (ตามรูป)

Step2

จะปรากฏหน้า Contact เพื่อให้เพิ่มข้อมูลของผู้ติดต่อ หากเพิ่มเสร็จแล้วให้กด “Save&Close”

Step3

ชื่อผู้ติดต่อจะไปปรากฏที่ Contact

Did this answer your question?