สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากบุคคลภายในองค์กร

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ “New items” จากนั้นเลือก “Contact”

Step2

จากนั้นจะปรากฏหน้า contact ขึ้นมา ให้ใส่รายละเอียดของผู้ติดต่อ ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ ** เมื่อต้องการใส่รายการหลายรายการสำหรับข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ หรืออีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดลูกศรชี้ลงที่อยู่ถัดจากหัวข้อนั้นหากต้องการเพิ่มรูปผู้ติดต่อให้กดที่กรอบสี่เหลี่ยมตามที่ลูกศรชี้ กรอกเสร็จเรียบร้อยให้กด “Save & Close” เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?