ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า JUNK MAIL

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ “Junk” จากนั้นเลือก “Junk E-Mail Options…”

Step2

จะปรากฏหน้า Junk Email Options กดที่ “Safe Senders” จากนั้นกดที่ “Add” เพื่อเพิ่มอีเมลที่ไม่ต้องการให้เข้า Junk ในอนาคตในรูปตัวอย่างจะใส่อีเมลชื่อ “test@mailmaster.co.th” จากนั้นกด “Ok”

Step3

อีเมลที่กรอกไปจะปรากฏที่ช่อง จากนั้น กด “Ok” เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?