ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ “File”

Step2

เลือก “Options”

Step3

จะปรากฏหน้าต่าง Outlook options กดที่แถบเมนู “Calendar” ที่หัวข้อ Work timeStart time & End time เป็นการกำหนดชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของวันทำงาน- Work week เป็นการเลือกสัปดาห์การทำงาน ให้เลือกวันที่ทำงานและต้องการให้ปรากฏบนปฏิทิน- First day of week เป็นการกำหนดวันแรกของสัปดาห์- First week of year เป็นการกำหนดสัปดาห์แรกของปีหากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด “OK” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?