วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

วิธีที่ 1

Step1กดคลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นกดที่ “Edit Contact” จะปรากฏตามรูปที่ 2

Step2

หลังจากกด Edit Contact จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ (ตามรูปที่ปรากฏ) หลังจากแก้ไข หรือ เพิ่มข้อมูลแล้ว ให้กด “Save”

วิธีที่ 2

Step1

กดที่ “Edit” ทางด้านขวามือสุด จะปรากฏตามรูปที่ 4

Step2

หลังจากกด Edit จะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้แก้ไขข้อมูลต่างๆของผู้ติดต่อ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด “Save” เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?