การเปลี่ยน Email และ ตั้งค่า 2FA

MM
Written by Mail Master
Updated 9 months ago

Step 1

เข้าเว็บไซต์ www.adobe.com และ ทำการ sign in

Step 2

ทำการคลิกที่ Profile ด้านมุมบนขวา และเลือก View Account

Step 3

เลือกหัวข้อ Account and Security หัวข้อย่อย Account จะเป็นการ เพิ่ม/เปลี่ยน Email 

Step 4

ในส่วนหัวข้อย่อย Sign-in and security จะเป็นการเพิ่มการตั้งค่า 2FA หรือ การยืนยัน 2 ขั้นตอน

Did this answer your question?