Contact Scoring

คะแนนรายชื่อผู้ติดต่อ
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Contact Scoring คืออะไร

เป็นการใช้คะแนนตาม Activity ต่างๆที่เกิดขึ้นของการส่งแคมเปญไป เช่นเปิดอ่านอีเมลได้ 10 คะแนนกด Link ได้ 30 คะแนน หรือ กด Report Spam ลบ 50 คะแนน เป็นต้นทำให้เราสามารถจัดกลุ่มลูกค้าจากกิจกรรมว่าเป็นลูกค้าที่มีความสนใจในอีเมลแคมเปญของเราแค่ไหน

Step 1

ไปที่ Contacts > Contacts Scoring

Step 2

ไปที่ Scores assigned to campaign activities แล้วกดปุ่มไปทางขวา

หากต้องเปลี่ยนคะแนนกดที่ ดินสอ

Did this answer your question?