Change Email Address

เปลี่ยนที่อยู่อีเมล
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

คลิกที่ Admin Console https://mailadmin.zoho.com/cpanel/home.do#dashboard

Step2

คลิกที่ Users จากแถบด้านซ้าย

Step3

คลิกเลือก Users ที่ต้องการ Change Email Address จากนั้นคลิก Mail Seting จากแถบด้านบน

Step4

หลังจากนั้นคลิก +Add จะมี Popup แสดงขึ้นมาให้กรอกEmail Alias และเลือก Domain จากนั้นคลิก Add

Step5

เมื่อ Add อีเมลเสร็จสิ้น ให้คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนหลังจากนั้นคลิกที่ Set as mailbox address จากนั้นให้คลิก Change

Step6

ไปที่ Security เลือกที่ Login Email Address

เลือกอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน เป็น Primary address  เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?