Change User Password

เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ Admin Console https://mailadmin.zoho.com/cpanel/home.do#dashboard

Step2

คลิกเลือกที่ Users แท็บด้านซ็ายหลังจากนี่นคลิกอีเมลที่ต้องการจะเปลี่ยนพาสเวิร์ด หลังจากนั้นคลิกที่ เลือก Chang Password

Step3

กรอกPassword ใหม่จากนั้นคลิก Change

Did this answer your question?