Change User Plan

เปลี่ยนแผนผู้ใช้
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ Admin Console https://mailadmin.zoho.com/cpanel/home.do#dashboard

Step2

คลิกที่ Users จากแถบด้านซ้าย

Step3

คลิกเลือกที่ User ที่ต้องการเปลี่ยนและคลิกที่ Storage

Step4

คลิกเลือกแพลนตรงบริเวณ Strorage Details เมื่อเลือกแพลนเสร็จแล้วคลิก Update

Step5

คลิกที่ Update เมื่อคลิกเสร็จแล้วรอสักครู่จากนั้นก็สามารถใช้งานแพลนที่เรา Update ได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?