Delete User

ลบผู้ใช้งาน
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ Admin Console https://mailadmin.zoho.com/cpanel/home.do#dashboard

Step2

คลิกเลือก Users ที่แท็บด้านขวา จากนั้นคลิกที่รูปถังขยะด้านขวา

Step3

หลังจากคลิกรุปถังขยะแล้วจะแสดง Popup ขึ้นให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วคลิก Delete

Did this answer your question?