Desktop Setup

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น Zoho Cliq บน Desktop
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ดาวน์โหลด Zoho Cliq จาก www.zoho.com/cliq/desktop/windows.html

Step2

คลิกเลือกดาวน์โหลด

Step3

เมื่อคลิกเสร็จรอการดาวน์โหลดสักครู่

Step4

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้งคลิกที่ Sign In

Step5

เริ่มกรอก Email หลังจากนั้นคลิก Next ทำการกรอก Password จากนั้นคลิก Sign In

Step6

คลิกที่ Configura เพื่อทำการตั้งค่าเบื้องต้น

Step7

เมื่อตั้งค่าเบื้องต้นเสร็จสิ้นก็สามารถใช้งานได้เลย

Did this answer your question?