Language

เปลี่ยนภาษา
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เลือกการ ตั้งค่า เลือก System

Step2

เลือกภาษาที่ต้องการ และทำการ Refresh ระบบจะปรับให้เป็นภาษาที่เลือก

Did this answer your question?