Migrate files from Zoho Docs to WorkDrive

วิธีการ Migrate files จาก Zoho Docs ไปที่ WorkDrive
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step 1

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho Docs ของคุณ https://accounts.zoho.com/signin?

Step 2

คลิก แท็บแจ้งเตือนการย้ายข้อมูล WorkDrive ด้านบนจากนั้นกด Migrate Now หรือเข้าผ่านลิงค์นี้ https://docs.zoho.com/setup#workdrivemigration

Step 3

ในกรณีที่ Login ผ่านบัญชี Zoho Mail หรืออื่นๆ คุณสามารถหาแท็บ Migrate ได้ที่ Writer Tabs

Step 4

จากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้ทำการย้ายข้อมูลโดยเลือกที่  WorkDrive Migration

ทีมที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบขั้นสูง ( super admin ) จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากกว่าหนึ่งทีม คุณสามารถเปลี่ยนทีมได้หากต้องการ

กด Continue

Step 5

คลิก กำหนดการโยกย้าย ( Schedule Migration )

เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเพื่อกำหนดเวลาการย้ายข้อมูลของคุณ

Step 6

คลิก Proceed Scheduled Migration เพื่อย้ายผู้ใช้ทั้งหมดและข้อมูลของผู้ใช้ตามกำหนดเวลา

หน้าจอใหม่จะเปิดขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการย้ายข้อมูลได้รับการกำหนดเวลาตามวันที่และเวลาที่กำหนด

Did this answer your question?