Send Later

การตั้งเวลาส่งอีเมล
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เมื่อผู้ใช้งานทำการร่างข้อความที่ต้องการส่งเรียบร้อยให้คลิกที่ Send Later ตรงแทบบาร์ด้านบน

Step2

ทำการเลือกเวลาที่ต้องการส่ง สามารถกำหนดเป็นชั่วโมงหรือกำหนดวันและเวลาด้วยตนเอง 
จากนั้นคลิก Schedule and Send เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?