Send Mail As

ส่งอีเมลชื่ออื่น
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกการ ตั้งค่า เลือก Send Mail As

Step2

คลิกเลือกที่ +Add new From email address หลังจากนั้นเลือกอีเมลที่ต้องการ

Step3

กรอกชื่อที่จะจัดส่ที่ Disply name และกรอกอีเมลที่ Email Address หลังจากนั้นเราสามารถเลือกที่ Zoho SMTP เมื่อเลือกเสร็จคลิกที่ Send Verification เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?