Time Zone

เปลี่ยนเขตเวลา
MM
Written by Mail Master
Updated 3 months ago

Step1

ทำการตั้งค่าโดยไปที่ไอคอน Profile ที่มุมขวาบน

Step2

คลิกที่ My Account ดังภาพด่านล่าง

Step3

จากนั้นจะแสดงหน้าตั้งค่า Profile ดังรูป

ให้คลิกที่ปุ่ม Edit ที่มุมขวาบน

ในเมนู Time Zone ให้คลิก " "เพื่อเลือก Time Zone ที่ต้องการ

จากนั้นกด Save เพื่อบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?