Zoho Mail_Auto Bcc

วิธีตั้งค่าการส่ง Bcc อัตโนมัติ
MM
Written by Mail Master
Updated 10 months ago

Step1

การทำ Auto Bcc สามารถทำผ่าน Webmail : https://mail.zoho.com

ไปที่ไอคอน Settings ที่มุมขวาบน

Step2

จากนั้น คลิกที่ Filters เลือก Outgoing Filters ดังรูปด้านล่าง

กด + New filter 

Step3

จะปรากฎหน้า New Filter ให้ทำการใส่ข้อมูลดังนี้

Filter name : ทำการตั้งชื่อ

Condition Tpye : เลือก All the conditions (AND)

Conditions : เลือก From > Contains > ชื่ออีเมลผู้ส่ง (บัญชีที่ทำการตั้งค่า)

Action : เลือก Auto Bcc > ใส่อีเมลผู้ที่ต้องการส่ง Bcc

กด Save เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?