การ Restore ไฟล์

การกู้คืนไฟล์เอกสารที่ลบไปแล้ว
MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ไปที่ Setting คลิก Trash  

ส่วนนี้ประกอบด้วยเอกสารที่ถูกลบทั้งหมด ที่มีรายละเอียดเชื่อมโยง คล้ายกับมุมมองรายการของส่วนเอกสาร

1. กรองรายการขยะ
2. จัดการรายการที่ถูกลบ

Step2

เลือกหมวดหมู่ จากเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมขวาบน คุณสามารถกรองตาม

1. ส่งแล้ว (Sent)
2. ได้รับ (Received)
3. เทมเพลต (Templates)

Step3

คลิกไอคอน  actionsถัดจากรายการที่ถูกลบจะประกอบไปด้วยรายการเมนูต่อไปนี้

1. Restore item
2. Delete item permanently
3. Email document
4. Download
5. Edit as New
6. Save as template

คลิกที่ Restore เพื่อกู้คืนไฟล์เอกสารนั้นๆ

Step4

ป็อปอัพจะแสดงขึ้นมาเพื่อยืนยันการกู้คืน จากนั้นคลิก Yes

หรือคลิก No หากต้องการยกเลิก

Did this answer your question?