MAILMASTER.CO.TH

การ BLOCK อีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 days ago

คลิกขวาอีเมลที่ต้องการบล็อก จากนั้นเลือกที่ “Junk” และกดที่ “Block Sender” อีเมลจากผู้ส่งนี้ก็จะถูกบล็อก เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?