MAILMASTER.CO.TH

Email Logs

การค้นหาการบันทึกอีเมล
MM
Written by Mail Master
Updated 2 weeks ago

Step1

เข้าไปที่หน้า Admin Console 

Step2

เลือกที่หัวข้อ Report

Step3

เลือกหัวข้อ Mail Logs

Step4

กำหนดระยะเวลาที่สามารถค้นหาได้ สามารถย้อนสูงสุเได้ 90 วัน

Step5

From address - สามารถเลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการดึงบันทึกของอีเมลที่ส่งจากบัญชีใดบัญชีหนึ่ง

Recipient - สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้หากต้องการดึงบันทึกของอีเมลที่ได้รับจากบัญชีใดบัญชีหนึ่ง

MessageID - สามารถเลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการดึงบันทึกของข้อความใดข้อความหนึ่ง

Did this answer your question?