การตั้งค่า IVR

การตั้งค่า IVR
MM
Written by Mail Master
Updated 1 month ago

การตั้งค่า IVR 

สามารถเข้าไปที่ Call Features > IVR

เลือก Add

เลือก Basic > กำหนดข้อมูลของ IVR ที่ต้องการสร้าง

Name = กำหนดชื่อ IVR

Prompt = กำหนดเสียงไฟล์ที่ต้องการ

Prompt Repeat Count = กำหนดการเล่นวนของเสียง IVR

Response Timeout  = หมดเวลาการตอบสนอง (การกด Key Press Event )

Dial Extensions = ส่วนขยายการโทร (เลือก All Extensions)

กด Save และ Apply

เลือก Key Press Event > สำหรับการโอนสายไปปลายทางผ่านการกดหมายเลข

กด Save และ Apply

Did this answer your question?